Twój koszyk: Koszyk jest pusty.
1297150710ukswodnik
1297150713ukswodnik2
17 717 60 76
lokalizacja
Aktualności:

Liga Pięciu Miast czyli zawody pływackie naszej młodzieży

W roku szkolnym 2009/2010 odbyły się zawody pływackie z cyklu „Liga Pięciu Miast”. Ideą zawodów było współzawodnictwo dziewcząt i chłopców, którego głównym celem była popularyzacja pływania jako formy profilaktyki zdrowotnej i aktywizacji dzieci na teren

więcej

Sprawozdanie z działalności UKS „Wodnik”

Głównym celem działalności UKS „Wodnik” jest organizacja pozalekcyjnego, sportowego życia dzieci, propagowanie zdrowego stylu życia, wdrażanie do świadomego i samodzielnego podejmowania przez uczniów działań na rzecz poprawy własnej sprawności i stanu zdr

więcej

Statut


Rozdział I


Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny


§ 1


Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik” zwany dalej klubem jest stowarzyszeniem zrzeszających uczniów szkół podstawowych i gimnazjum publicznych z terenu gminy Głogów Młp., nauczycieli, rodziców, i sympatyków.


§ 2


 1. Terenem działania klubu jest Gmina Głogów Młp.

 2. Siedzibą klubu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głogowie Młp., ul. Parkowa 15


§ 3


Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.


§ 4


Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem.


§ 5


Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział II


Cel i środki działania§ 6


Celem Klubu jest:


 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Krytej Pływalni oraz pomoc organizacyjna i materialna rodziców i sympatyków Klubu.

 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności zainteresowań sportowych.

 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych, organizowanych na obszarze samorządu terytorialnego i poza nim.

 4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej.

 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

 6. Organizowanie uczniów wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań klubu sportowego.

 8. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Głogów Młp.§ 7


Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorami szkół, radami szkół, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.§ 8


 1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków oraz pomocy rodziców uczniów.

 2. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.
Rozdział III


Członkowie, ich prawa i obowiązki.§ 9


Członkowie klubu dzielą się na:

 1. Zwyczajnych

 2. Wspierających
§ 10


1.Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół z terenu Gminy Głogów Młp., rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

2. Małoletni poniżej 16r.ż mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
§ 11


Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art.2 i 3 ustawy – „Prawo o Stowarzyszeniach”.

 2. Zgłaszanie propozycji i wniosków wobec władz Klubu.

 3. Uczestnictwa w zawodach imprezach sportowych organizowanych przez Klub.

 4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

 5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.§ 12


Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu.
§ 13


Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu.

 2. Zgłaszanie wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

 3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.§ 14


Do obowiązków członków Klubu należy:

 1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

 2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

 3. Godne reprezentowanie barw Klubu.

 4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.§ 15


Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:


 1. Dobrowolne wypowiedzenie swojego członkowstwa.

 2. Pozbawienie praw publicznych.

 3. Śmierci.

 4. Likwidacji Klubu.

 5. Nie opłacanie składek członkowskich przez okres dłuższy niż 9 m-cy.

 6. Utraty osobowości prawnej przez osobę prawną będącą członkiem wspierającym.

 7. Uchwały wykluczającej, podjętej przez ¾ członków Walnego Zgromadzenia zwłaszcza za działalność na szkodę klubu i celów, dla których zostało powołane.


Rozdział IVWładze Klubu


§ 16


  1. Władzami Klubu są:

 1. Walne zebranie członków Klubu

 2. Zarząd

 3. Komisja Rewizyjna

  1. Kadencja władz trwa 2 lata. Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo bez wynagrodzenia. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

  2. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.§ 17


 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 2. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na 1 rok.

 3. Nadzwyczajne Zebranie Klubu Zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

 1. z własnej inicjatywy

 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej

 3. na wniosek 1/3 ogółu członków

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu m-ca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.


§ 18


 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

 1. uchwalanie programów sportowej organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Komisji Rewizyjnej,

 3. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu

 4. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 5. podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Klubu,

 6. ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

 7. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

 1. Walne Zebranie Klubu może rozpocząć obrady:

- w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, - w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

 1. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.§ 19


  1. Zarząd Klubu składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i W-ce Prezesa

  2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa miesiące.

  3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność, co najmniej ½ liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub W-ce Prezesa .


§ 20


Oświadczenia woli w imieniu Klubu składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes.


§ 21


Do działań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,

 3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

 4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

 5. przyjmowanie i skreślanie członków,

 6. zarządzanie majątkiem Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 7. składanie sprawozdań z działalności Klubu.§ 22


 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne Zebranie członków, większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dnia od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.§ 23


 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

 2. wydawanie poleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

 3. składanie do 30 czerwca roku kalendarzowego sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

 4. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeśli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu.

 5. Występuje z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem, bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.


§ 24


 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa nie zgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

 2. Uchwalę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 3. Odwołany lub zawieszony członek, Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.Rozdział V


Wyróżnienia i kary


§ 26


 1. Za aktywny udział w realizacji zadań klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.
§ 27


 1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzenia następujących kar:

 1. upomnienia,

 2. nagany,

 3. zawieszeniu w prawach członka na okres do 12 m-cy,

 4. wykluczenia,

 1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.

 2. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.Rozdział VI


Majątek Klubu§ 28

 1. Majtek Klubu stanowią:

 1. składki członkowskie,

 2. darowizny oraz zapisy,

 3. dotacje na zadania państwowe z zakresu Kultury fizycznej zlecone Klubowi,

 4. dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,

 5. dochody z majątku,

 6. inne wpływy.


§ 29Dla ważności oświadczeń w zakresie podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób Zarządu.Rozdział VII


Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu.


§ 30


Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.§ 31


 1. Rozwianie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek
Ceny zamieszczone na stronie www.ukswodnik.erz.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego czy też prawa handlowego i nie jest ofertą w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.
Właściciel strony szanuje prywatność każdej osoby, która odwiedza jej strony internetowe. Jakiekolwiek informacje zebrane na temat Państwa będą użyte w pierwszym rzędzie do wykonania usługi, którą Państwo zamówiliście oraz do poprawy naszej obsługi względem Państwa. Powyższe cele realizujemy poprzez odpowiednie wykorzystanie informacji.

Podane informacje nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom z wyjątkiem właściciela strony, firm do niej należących lub stowarzyszonych, jej agencji reklamowych, dealerów lub koncesjonariuszy, oraz innych firm, z którymi właściciel strony aranżuje usługi dla Państwa korzyści.

Będzie się to odbywać zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, dotyczącymi ochrony danych. Dane mogą być przechowywane i przetwarzane w granicach bądź poza granicami Unii Europejskiej, w różnych częściach świata. Macie Państwo prawo do wglądu do swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz prawo zgłoszenia nam sprzeciwu wobec używania informacji o Państwu. Dołożymy wszelkich możliwych starań, aby spełnić Państwa życzenia. Prosimy jednak pamiętać, że pewne przepisy prawne, w szczególności regulujące kwestie bezpieczeństwa lub finansów mogą wykluczać niektóre działania. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, których wyjaśnienie nie znajduje się na naszych stronach internetowych, prosimy je przesłać na adres z działu kontakt oglądanej strony.

z dopiskiem "Biuro Obsługi Klienta – Dane Osobowe".

Wszystkie dane osobowe gromadzone, przechowywane są i przetwarzane przez Pulawski Group z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Nasza polityka ochrony danych osobowych opracowana została na podstawie polskich (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) i międzynarodowych przepisów prawnych.

Zwracamy Państwa uwagę, iż korzystanie z tej strony internetowej oznacza Państwa akceptację naszej Polityki ochrony danych osobowych.